De kerkdienst

Waarom moet je naar de kerk?

Het is geen moeten, maar een mogen. Het is een samenkomen met mede gelovigen, om samen God te eren en meer van en over Hem te leren.
God vindt het belangrijk dat mensen elkaar opzoeken om het geloof te delen, God heeft gezegd dat Hij de samenkomsten "van twee of drie in Zijn Naam" wil zegenen.

Ook jij bent welkom!

Iedere zondag komen wij dus als leden van onze gemeente samen in ons kerkgebouw de Immanuelkerk om God en elkaar te ontmoeten. En ook jij bent van harte welkom!


We zijn de HERE dankbaar voor alles wat Hij voor ons betekent. Hij stuurde Zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld om ons te redden van alle ellende die wij dagelijks veroorzaken bij onszelf, bij de mensen om ons heen en in deze wereld. Wij komen in de kerk om onze dankbaarheid te tonen, samen liederen te zingen tot Gods eer, een preek te horen om zelf steeds meer te groeien in ons geloof, om te bidden en God te danken. Naast psalmen en gezangen zingen wij ook liederen uit het Liedboek voor de Kerken. Van de psalmbundel met gezangen en het liedboek kunt je tijdens de dienst gebruik maken. Vraag er gerust om bij de welkomer in de hal of bij de koster. Ook kunt je bij hen terecht voor een bijbel. Tijdens de dienst wordt er ook gebruik gemaakt van een beamer waarmee onder andere te te lezen bijbelgedeeltes worden getoond.


Orde van dienst

De kerkdienst verloopt volgens een min of meer vaste volgorde. Wij noemen dat de orde van dienst. In elke dienst wordt gezongen, gebeden, uit de Bijbel gelezen en de predikant houdt een overdenking over een bepaald onderwerp. De dienst begint met een begroeting, het votum en wordt afgesloten met het geven van de zegen.

De morgendienst:

  1.  Votum: Psalm 124: 8
  2.  Zegengroet: 1 KorintiĆ«rs 1: 3 
  3.  Samenzang
  4.  De Tien Geboden: Deuteronomium 5: 6 - 21
  5.  Samenzang (antwoordlied bij de Wet) 
  6.  Gebed (voor schuldbelijdenis en opening van Gods Woord)
  7.  Schriftlezing (gedeeltes uit de bijbel die gekozen zijn bij de preek)
  8.  Samenzang
  9.  Lezing van de tekst
10. Woordverkondiging (verkondiging en uitleg van Gods Woord)
11. Samenzang (antwoordlied bij de preek)
12. Gebed (voor dankzegging en voorbede)
13. Inzameling van de gaven (collecte)
14. Slotzang
15. Zegen: 2 Korintiers 13: 13


De middagdienst:

 1.  Votum: Psalm 124: 8
 2.  Zegengroet: 1 KorintiĆ«rs 1: 3 
 3.  Samenzang
 4.  Gebed (voor de opening van Gods Woord)
 5.  Schriftlezing (gedeeltes uit de bijbel die gekozen zijn bij de preek)
 6.  Samenzang
 7.  Lezing van de tekst (een onderdeel uit de Catechismus)
 8.  Woordverkondiging (verkondiging en uitleg van Gods Woord)
 9.  Samenzang (antwoordlied bij de preek)
10. Belijden van het geloof: Apostolische Geloofsbelijdenis
11. Samenzang
12. Gebed (voor dankzegging en voorbede)
13. Inzameling van de gaven (collecte)
14. Slotzang
15. Zegen: 2 Korintiers 13: 13

 

Meer over de elementen van de orde van dienst:

Votum

Na een welkom spreekt de predikant een votum uit. Hierin gedenken wij dat wij afhankelijk zijn van God en buiten Hem om niets kunnen. De gemeente beantwoordt het votum met een gezongen amen. 


Gebed

In de gebeden dankt de predikant namens de gemeente God voor de goede dingen die wij mogen ontvangen. Daarnaast vraagt de predikant bepaalde zaken aan God. Zo wordt er gevraagd om de aanwezigen een goede dienst te geven. Dat we niet met onze gedachten afdwalen. We belijden in onze gebeden dat we vaak niet gehoorzaam zijn geweest aan hetgeen God van ons vraagt. We leggen problemen aan God voor. Problemen die op dat moment spelen in het wereldnieuws en onder de leden van de eigen gemeente.  


Gods Wet

In de morgendienst worden de tien geboden uit de Bijbel gelezen. Wij geloven dat God ons de tien geboden heeft meegegeven als richtsnoeren en toetsstenen voor onze omgang met Hem en met elkaar. 


Geloofsbelijdenis

In de middagdienst spreken wij uit of zingen wij de geloofsbelijdenis. Dit gebeurt met een van de belijdenisformulieren. Het zijn geloofsbelijdenissen uit de kerkgeschiedenis. Belijdenissen waarin de Kerk de hoofdpunten van haar geloof samenvat.  


Zingen

 

In elke kerkdienst wordt veel gezongen. Er worden psalmen en gezangen gezongen. In deze liederen uiten we onze dank aan God. In andere liederen belijden we dat we vaak afdwalen van de bedoeling die God met ons heeft. Er zijn ook liederen over de goedheid en liefde van God. Weer andere liederen gaan over een bepaald thema uit de Bijbel.  


Gods Woord

Er wordt altijd uit de Bijbel gelezen. Wij geloven dat God onder meer door de Bijbel zich tot ons richt. In de Bijbel lezen wij hoe God zich daadwerkelijk met mensen bemoeit en het goede voor elk mens wil. Wij kunnen in de Bijbel lezen wat God allemaal voor ons in Jezus Christus gedaan heeft.  


Woordverkondiging

De predikant houdt vervolgens een overdenking of preek. Meestal is het zo dat het gedeelte uit de Bijbel dat gelezen is in de preek verder wordt uitgewerkt, uitgelegd en overdacht. In de preek kan ook een thema centraal staan waarop het bijbelgedeelte dat gelezen is aansluit. Naast uitleg en overdenking wordt in de preek ook stilgestaan bij de vraag wat het bijbelgedeelte of thema concreet voor ons vandaag de dag te zeggen heeft; op welke wijze we dat in ons leven individueel of als gemeente vorm kunnen geven. 

 

Collecte

In de dienst wordt ook een collecte gehouden. Vooraf wordt meegedeeld waaraan de ingezamelde gelden besteed zullen worden. Soms is dat een doel binnen de eigen Kerk; een andere keer wordt het geld besteed voor hulp aan bepaalde externe projecten. 

 

Zegen

De kerkdienst wordt besloten met het uitspreken van de zegen door de predikant. De predikant mag als het ware de zegen van God aan de gemeente doorgeven. Wij vertrouwen erop dat God met ons meegaat en ons vasthoudt. De zegen bevestigt dat en geeft ons daardoor kracht en sterkte in het leven van elke dag.