Zending

Zending

 

Onze kerk draagt, tezamen met de andere kerken uit de particuliere ressorten Holland-Noord en Holland-Zuid, financieel bij aan het zendingswerk op Curaçao. Sinds 1 juni 1998 is Dordrecht de zendende kerk voor dit werk.


Zendingsblad

Het zendingsblad "Naast" wordt bij verschijning via de postvakken in de kerk uitgereikt. Het blad geeft, behalve over de zendingsarbeid, ook informatie over het werk van de organisatie voor barmhartigheidsbetoon ‘De Verre Naasten’.


De Verre Naasten

Vereniging tot het betrachten van christelijke barmhartigheid buiten Nederland. Het landelijk bestuur van de vereniging geeft jaarlijks de richtlijn voor de contributie (giro 566557 t.n.v. "De Verre Naasten" te Zwolle). Contactpersoon: mevr. J. van der Bergh-Benard.


Missionaire Arbeid Rijnmond (MAR) van de Gereformeerde kerken in de classes Hoogvliet en Rotterdam

In het Rijnmondgebied bestaat sedert 1982 een samenwerkingsverband van de kerken uit de classes Hoogvliet en Rotterdam met betrekking tot de verkondiging van het evangelie onder culturele minderheden. In juni 1990 is dit werk organisatorisch opgegaan in een deputaatschap van beide classes. Sinds begin 2000 is het evangelisatiewerk ondergebracht in de kerkelijke rechtspersoon “Missionaire Arbeid Rijnmond” (MAR). De MAR heeft als opdracht het opzetten en beheren van projecten van missionaire en diaconale aard in het Rijnmondgebied. Het woongebied van de kerkleden in het Rijnmondgebied is het arbeidsterrein van de evangelisatie predikanten. De MAR verricht haar werkzaamheden onder eindverantwoordelijkheid van en met financiële steun van de kerken in de classes Hoogvliet en Rotterdam. De classes hebben een college van deputaten benoemd, samengesteld uit twee leden uit de classis Hoogvliet en twee uit de classis Rotterdam. Deze deputaten dienen, als een raad van toezicht, het werk van de MAR te toetsen aan wat de classes hebben vastgesteld met betrekking tot doelstellingen, beleid en financieel kader.

Het werk van de MAR wordt aangestuurd vanuit een bestuur, dat op dit moment bestaat uit drie personen:
Dhr. H. van Leeuwen, voorzitter
Dhr. H.J. van Lien, secretaris
Dhr. J. de Bruijne, penningmeester
De bestuursleden zijn benoemd door de deputaten, die namens de opdrachtgevende kerken toezicht houden op het werk voor de MAR.

Bijdragen en giften voor dit werk kunnen worden overgemaakt op giro 5276650 t.n.v. MAR, Rotterdam. Missionair predikant met specialisatie Hindoeïsme: ds. J.P.C. Simpelaar ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

Missionair predikant met specialisatie Islam: ds. M. Leeftink, als opvolger van ds. Marten de Vries. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Missionair predikant met specialisatie Antillianen: ds. B. van Zuijlekom ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

Voor meer informatie over missionaire activiteiten en toerustingsactiviteiten zie de website van de MAR: www.maronline.nl. Zie ook www.hetkruis.org voor informatie over het werk dat vanuit Het Kruispunt onder moslims gedaan wordt.