U bevindt zich hier: Home Organisatie Diaconaal bezoek

Diaconaal bezoek

Dat de gemeenteleden ieder jaar door de ouderlingen worden bezocht in een officieel huisbezoek is bij een ieder wel bekend en wordt dan ook wel aanvaard.
Dat de diakenen ook ieder gemeentelid willen bezoeken, wordt nog niet door iedereen vanzelfsprekend, danwel nodig gevonden. Het is om die reden dat de diaconie in 2000 hierover afspraken heeft gemaakt en deze afspraken een aantal malen via de Estafette aan de gemeente bekend heeft gemaakt.

De gemaakte afspraken gelden als richtlijnen om enige structuur voor de bezoeken te hebben. Dit om de volgende redenen:

 • de diaken zelf heeft een richtlijn voor zijn bezoeken
 • met name de nieuwe diakenen hebben een richtlijn en kunnen zo het werk van hun voorganger beter continueren
 • de gemeenteleden weten wat zij tijdens zo’n bezoek van de diaken kunnen en mogen verwachten.

We gebruiken hier expres het woord richtlijn. We weten natuurlijk dat ieder bezoek en ieder gesprek bepaald wordt door veel verschillende aspecten. De omstandigheden die op dat moment spelen, de verscheidenheid van de te bezoeken mensen, de verscheidenheid van de diakenen. Wellicht zijn er onder u die zullen zeggen: ‘ik zit niet te wachten op het bezoek van een diaken en het geld van de diaconie heb ik niet nodig’.
Het is daarom goed om u nog eens het doel van deze bezoeken voor te houden. Leest u hiervoor nog eens het bevestigingsformulier.
 
Hieronder staat onder andere:
‘…. het is de taak van de diakenen te zorgen voor de goede voortgang van het dienstbetoon in de gemeente. Zij zullen zich door huisbezoek van de moeite op de hoogte stellen en de leden van de gemeente tot hulpbetoon opwekken …’.
Nu is het ene bezoek niet het andere. In de lectuur wordt ook onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten bezoek. Zonder nu exacte scheidslijnen aan te geven, willen we toch spreken over de vorm van de verschillende diaconale bezoeken.

We onderscheiden dan het algemene bezoek, een tussendoor-bezoek en een gericht bezoek. Voor de duidelijkheid, deze benamingen gebruiken we slechts om aan te geven wat de inhoud van deze bezoeken is.

We stellen ons als doel dat er in een zittingsperiode van drie jaar minimaal twee bezoeken per adres worden afgelegd. En wel minimaal één algemeen bezoek en één tussendoor-bezoek. De gerichte bezoeken zullen zoveel als noodzakelijk worden afgelegd.

Dat de scheidslijnen tussen de bezoeken niet strak genomen moeten worden, wordt duidelijk in het volgende voorbeeld. Wanneer een diaken in een wijk is geplaatst waar hij de mensen nog niet allemaal kent of er komt iemand van buiten in zijn wijk wonen, kan hij beginnen met een kennismakingsbezoek waarna hij later een algemeen bezoek gaat brengen.
Echter, een diaken die de mensen uit zijn wijk wel kent, kan in zijn eerste bezoek al een algemeen bezoek afleggen om later nog eens een tussendoor-bezoek af te leggen.

Om tot een nadere invulling van de verschillende bezoeken te komen, moeten we het nu hebben over de inhoud.

Allereerst het algemeen bezoek.
Hierin krijgt het barmhartigheidwerk in algemene zin de aandacht en dit heeft als doel:

 • elkaar nader leren kennen
 • het opbouwen van een relatie
 • het motiveren en stimuleren
 • vaststellen of er hulp nodig is
 • persoonlijke diaconale inzet toetsen; en
 • indien nodig vertroosten en bemoedigen.

Dit alles doet de diaken niet als een algemeen maatschappelijk werker. Zijn inspiratie vindt hij in Gods Woord. Het is dan ook om die reden dat hij met u een Bijbelgedeelte wil lezen en wil bidden.

Het tussendoor-bezoek heeft als doel:

 • het versterken van de vertrouwensband
 • het tijdig signaleren van problemen
 • doorspreken over eerdere bezoeken
 • meeleven in moeitevolle situaties
 • bemoedigen en vertroosten.

De inhoud en toonzetting van het gesprek zullen bepalen of er ook nu uit de Bijbel wordt gelezen en of er gebeden wordt.

Gericht bezoek:
Dit bezoek wordt afgelegd als daar bijzondere redenen voor zijn. Bijvoorbeeld een hulpaanvraag, al dan niet financieel, een noodsituatie, langdurige ziekte. Ook voor dit bezoek geldt dat de inhoud en toonzetting van het gesprek bepalen of er uit de Bijbel wordt gelezen en wordt gebeden.

Tot slot
Het is ter wille van het dienstbetoon dat Christus diakenen aan de gemeente heeft gegeven. Zij weten zich gezonden door Christus. Zij willen u dan ook die Christus als een dienende Christus voor ogen houden en u oproepen en stimuleren dit dienstbetoon zelf ook uit te dragen aan alle mensen en aan de geloofsgenoten in het bijzonder.

De diakenen.